Regels voor Paasspel

Artikel 1. ORGANISEREND BEDRIJF
De vennootschap M&L Distribution (France) SARL, een naamloze vennootschap geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque onder het nummer 317 097 350, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in ZI St Maurice 04 100 Manosque (hierna "L'Occitane") organiseert van 24 maart 2021 (10 uur) tot en met 20 april 2021 (23u59) een gratis spel zonder aankoopverplichting (hierna het "Spel") op de website van L'Occitane en Provence, op het volgende adres: www.loccitane.nl (hierna de "Site" of via externe links voorgesteld door onze partners).
 
Artikel 2. DE DEELNEMERS
Het Spel staat open voor elke natuurlijke persoon die meerderjarig is en toegang heeft tot het internet en die woonachtig is in Nederland met uitzondering van de werknemers en het personeel van L'Occitane en hun respectievelijke families die direct of indirect hebben deelgenomen aan de organisatie (hierna "Deelnemer(s)" genoemd).
 
Artikel 3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Van 24 maart 2021 (10.00 uur) tot 20 april 2021 (23.59 uur).
Om deel te nemen aan het spel moeten de deelnemers gedurende deze periode de volgende stappen uitvoeren:
1. Vind het paasei verborgen op de site
2. Vul het online formulier in
3. Accepteer de regels van het spel
4. Valideer
5. De speler wordt dan geregistreerd om deel te nemen aan de trekking en te proberen de bijbehorende prijs te winnen.
Hieronder het aanbod van een doosje met 2 handcrèmes 10ml aangeboden bij aankoop vanaf €15,-. Aanbod geldig van 24/03/2021 tot 20/04/2021 en zolang de voorraad strekt. Slechts één keer per persoon geldig op loccitane.nl door de code BRAVO in te voeren alvorens de mand te valideren. Aanbieding kan niet worden gecombineerd met de andere actuele aanbiedingen.
Deze stappen valideren automatisch de deelname van de eerste speler aan de trekking om de prijs te winnen die door de ingevulde vragenlijst wordt gegenereerd. Elke deelname gebeurt met elektronische middelen, met uitsluiting van alle andere middelen. Bijgevolg wordt geen rekening gehouden met deelname via de post.
Elke vermelding die niet alle voor de registratie vereiste informatie bevat, is ongeldig.
Deelname is mogelijk tot de sluitingsdatum, d.w.z. tot 20 april 2021 (23.59 uur).
Een e-mailadres kan niet voor een tweede keer worden gebruikt.
De deelnemers verbinden zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. In geval van schending van deze verbintenis kan de deelname met terugwerkende kracht worden geannuleerd, onder voorbehoud van de andere rechten van L'Occitane. In geval van wijziging van de persoonsgegevens dient de Deelnemer zijn of haar nieuwe contactgegevens per e-mail te communiceren aan het volgende adres: contact.nl-nl@loccitane.com
 
Artikel 4. AANWIJZING VAN WINNAARS
De winnaar wordt uiterlijk op 29 mei 2021 bij loting aangewezen en wordt per e-mail gecontacteerd op het adres dat bij de totstandkoming van het formulier is opgegeven.
 
Artikel 5. GIFT LEVERING
De winnaar van de trekking wordt uiterlijk op 30 juni 2021 (10.00 uur) per e-mail op de hoogte gesteld van de toekenning van de prijs (op het bij de inschrijving opgegeven e-mailadres of, in geval van wijziging, op het later genoemde e-mailadres van de consumentendienst).
De winnaar moet verplicht antwoorden binnen 1 week nadat hij/zij per e-mail op de hoogte is gebracht en zijn/haar postadres vermelden. De winnaar wordt gecontacteerd door de klantendienst van L'OCCITANE om de prijs te valideren en om de nodige informatie te verstrekken.

ARTIKEL 5.1 - GIFT
De wedstrijd heeft de volgende prijs, slechts één deelnemer wordt via een trekking tot winnaar uitgeroepen en krijgt deze prijs toegekend.
Te winnen prijs: aankoopbon ter waarde van €250,- te spenderen op nl.loccitane.com of in de L'Occitane boetieks.
Het bedrijf dat deze wedstrijd organiseert behoudt zich het recht voor om de leeftijd van een winnaar te verifiëren alvorens de prijs toe te kennen. In geen geval mag de prijs worden geruild voor de geldwaarde ervan of voor een andere prijs. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of niet-gebruik, of zelfs verhandeling, van de prijs door de winnaar.
In geval van teruggave van de e-mail, als gevolg van een foutief adres en/of adreswijziging of een andere toevallige gebeurtenis, zal de vervangende winnaar worden aangewezen door een nieuwe loting, zonder dat de winnaar die niet heeft geantwoord onder de hierboven aangegeven voorwaarden in staat is om zich te verzetten of om het even welke claim te maken.
L'Occitane kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een derde partij de e-mail onderschept en de prijs in ontvangst neemt.
 
Artikel 6. EERBIEDIGING VAN DE REGELS
Elke al dan niet frauduleuze inbreuk, vastgesteld of vermoedelijk, die aan het redelijke oordeel van L'Occitane wordt overgelaten, zal leiden tot de automatische annulering van de Deelnemer en in het bijzonder van personen die zich meer dan eens of onder verschillende pseudoniemen hebben ingeschreven, of die een ander frauduleus middel hebben gebruikt om hun deelname te vervalsen.
L'Occitane behoudt zich het recht voor om alle nuttige controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit en het adres van de deelnemers. Elke vermelding van een valse identiteit of een vals adres zal leiden tot de uitschakeling van de deelname.
L'Occitane behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de Deelnemer(s) die een of meer van de in dit reglement vastgelegde verplichtingen niet is/zijn nagekomen (vals e-mailadres, meerdere e-mailadressen voor dezelfde Deelnemer, bewezen fraude ...), te annuleren, zonder de overtredende Deelnemer(s) te hoeven waarschuwen.
L'Occitane behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die heeft gefraudeerd of een poging daartoe heeft gedaan.
In geval van fraude of poging tot fraude door een Deelnemer, behoudt L'Occitane zich het recht voor om de Gift niet toe te kennen, onverminderd de andere rechten van L'Occitane.
 
Artikel 7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Elke verwerking van persoonlijke informatie die in het kader van de deelname wordt meegedeeld, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Franse bedrijf M&L Distribution (France) SARL. De persoonlijke gegevens die tijdens de deelname worden verzameld (voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres) zijn noodzakelijk voor de toekenning van de Gifts. Zij kunnen door L'Occitane worden gebruikt om de deelnemers te informeren over de voorwaarden voor de levering van het geschenk. Ze zullen ook gebruikt worden om informatie en commerciële aanbiedingen over het merk L'Occitane te sturen, enkel naar de personen die het overeenkomstige vakje hebben aangevinkt (ik wens exclusieve aanbiedingen van L'Occitane te ontvangen). De informatie die in het kader van de deelname wordt meegedeeld, zal worden opgenomen in de bestanden met persoonlijke gegevens van L'Occitane.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft elke persoon die in deze bestanden voorkomt het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de opname in een bestand van gegevens die op hem betrekking hebben voor direct marketingdoeleinden en tegen het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, dat hij of zij kan uitoefenen door contact op te nemen met contact.nl-nl@loccitane.com of met het volgende postadres:
L’Occitane en Provence
Klantenservice
Heiligeweg 24, 1012XR Amsterdam

Artikel 8. VERGOEDING VAN KOSTEN
Elke Deelnemer heeft de mogelijkheid om de kosten van deelname aan het Spel te laten vergoeden, onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden.
Op voorwaarde dat aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, worden de lokale gesprekskosten die overeenkomen met vijf (5) minuten verbindingstijd (piekuurtarief van de telefoonmaatschappij van de Deelnemer) en die de Deelnemer nodig heeft om zijn contactgegevens voor deelname aan het Spel in te dienen, op schriftelijk verzoek terugbetaald aan het hieronder vermelde postadres op basis van één verzoek per huishouden (zelfde naam, zelfde adres), evenals de portokosten voor dit verzoek (op basis van het huidige langzame tarief 20g).
L’Occitane en Provence
Klantenservice
Heiligeweg 24, 1012XR Amsterdam
Dit verzoek moet uitsluitend per post worden verstuurd, uiterlijk binnen twee maanden na de sluitingsdatum voor deelname aan het Spel, d.w.z. 28 juni 2021 (9 uur 's ochtends), zoals blijkt uit het poststempel. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat geen enkel verzoek tot terugbetaling per e-mail in aanmerking wordt genomen.
Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moet dit verzoek absoluut :
- De naam, voornaam, postadres en e-mailadres van de deelnemer,
- Een fotokopie van zijn ID-kaart,
- De datum en het tijdstip van zijn deelname,
- Een fotokopie van de gedetailleerde factuur van de telefoonoperator en/of de toegangsprovider. Deze fotokopie zal dienen als bewijs van adres.
Geen enkele deelname wordt vergoed als een van de bovengenoemde elementen of informatie ontbreekt.
De gratis of forfaitaire toegang tot het Spel (via een kabel, ADSL, Wi-Fi of een specifieke verbinding, enz.) geeft echter geen aanleiding tot enige vergoeding voor zover het feit dat de Deelnemer verbinding maakt met de Site en deelneemt aan het Spel geen specifieke kosten of uitgaven met zich meebrengt.
Bovendien kan een eventuele terugbetaling per definitie alleen plaatsvinden als er sprake is van een daadwerkelijke uitbetaling door de deelnemer, op straffe van vervolging.
L'Occitane behoudt zich het recht voor om elke controle uit te voeren die zij nuttig acht en om alle bewijsstukken op te vragen.
L'Occitane is niet verantwoordelijk voor de kosten die worden gemaakt als gevolg van een ongeldige inschrijving. In geval van betwisting kan een identiteitsbewijs worden gevraagd.
De aansluitings- en portokosten voor deze aanvraag worden slechts binnen tien (10) dagen na ontvangst van de aanvraag per cheque terugbetaald, op basis van het huidige "brief"-tarief (20g).
Alleen de houder van de telefoonlijn of het internetabonnement (wiens naam en achternaam op de bijgevoegde factuur staan) die de toegang tot en deelname aan het Spel heeft toegestaan, kan de terugbetaling van de deelnamekosten vragen.

Artikel 9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
L'Occitane kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van welke aard dan ook (persoonlijk, fysiek, materieel, financieel of ander) dat voortvloeit uit deelname, in het bijzonder in het geval dat de Site niet beschikbaar is.
Deelname aan de Site impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name met betrekking tot de technische prestaties, de reactietijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik, de risico's van besmetting door mogelijke virussen die op het netwerk circuleren, de risico's van verstoring of congestie van het netwerk en het verlies van gegevens. L'Occitane wijst ook alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de aansluiting van de deelnemers.
L'Occitane kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van de Site voor een bepaalde browser en, in het algemeen, voor enige functionele computer of internet netwerk anomalie. In dit verband kan door de deelnemers geen vergoeding worden geëist.
Meer in het algemeen wijst L'Occitane alle aansprakelijkheid af met betrekking tot in het bijzonder :
- eventuele schade veroorzaakt door de op de Site geraadpleegde diensten en, in het algemeen, alle informatie en/of gegevens die op de Site worden gepubliceerd;
- het niet verzenden en/of ontvangen van gegevens en/of informatie op het mobiele internet;
- elk verlies van elektronische post en, meer in het algemeen, elk verlies van gegevens ter gelegenheid van de deelname;
- elke storing in de software, en in het bijzonder in de Site;
- elke schade of storing als gevolg van een virus, computerfout, anomalie of technische storing;
- eventuele schade aan de computer van een deelnemer;
- alle technische, hardware- en softwarefouten van welke aard dan ook die de mogelijkheid tot deelname hebben verhinderd of beperkt of die het systeem van een deelnemer hebben beschadigd.
Geschenken zijn op geen enkele manier terugbetaalbaar of inwisselbaar in welke vorm en om welke reden dan ook. Er vindt geen omruiling plaats, noch voor een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de Gift, noch voor een Gift of producten van dezelfde waarde.
In het geval dat het onmogelijk is om de Gift te leveren, in het bijzonder in het geval van een stockout, behoudt L'Occitane zich het recht voor om de Gift te vervangen door een Gift of producten van dezelfde waarde, zonder dat deze vervanging aanleiding geeft tot welke claim dan ook. Geen enkele claim of verhaal met betrekking tot de Gift of de toekenning ervan kan worden gericht aan L'Occitane.
L'Occitane kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en in het bijzonder kan L'Occitane niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelname, om welke reden dan ook, wordt gewijzigd, uitgesteld, onderbroken of geannuleerd. Wijzigingen van deze regels kunnen worden gepubliceerd, met name in geval van overmacht. Zij zullen worden beschouwd als bijlagen bij deze regels.
In geval van overmacht wordt de deelname geannuleerd, zonder dat de Deelnemers aanspraak kunnen maken op welke vergoeding dan ook.

Artikel 10. AANVAARDING VAN DE VERORDENING
Deelname impliceert de volledige aanvaarding van de in dit reglement opgenomen voorwaarden.
Dit reglement is gedeponeerd bij SAS ACTANORD- Arnaud MARTIN, gerechtsdeurwaarder, wiens kantoor zich bevindt in LILLE (59000) op 199-201 rue Colbert Bâtiment Ieper. Het reglement kan worden geraadpleegd op de website van SAS ACTANORD op http://www.huissier-59-lille.fr/.
Het reglement wordt gratis toegezonden aan eenieder die hierom schriftelijk verzoekt, vóór 28-06-2020, op het volgende adres L’OCCITANE EN PROVENCE, Klantenservice, Heiligeweg 24, 1012XR Amsterdam. De gemaakte portokosten worden op verzoek vergoed, vergezeld van een bankrekeningnummer. De terugbetaling zal gebeuren op basis van een eenvoudige brief tegen het langzame tarief dat van kracht is binnen de strikte limiet van één terugbetaling per huishouden.
 
Artikel 11. AFSTANDEN
Deze voorschriften zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Eventuele praktische problemen bij de toepassing of interpretatie van deze regels zullen, bij gebrek aan een minnelijke schikking, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.